VÝROČNÍ SCHŮZE – 2019

Letos výroční schůze proběhla opět na začátku ledna, v pátek 3. 1 .2020 od 19 hodin. Schůze se účastnilo 42 členů sboru, hosté z okolních hasičských sborů (SDH Horní Štěpanice, SDH Dolní Štěpanice, SDH Benecko, SDH Horní Branná a SDH Mříčná) za Sokol Valteřice Milan Brož a Pavel Červinka a za vedení obce pan starosta Luboš Zimmermann.

V úvodu bratr Václav Vondrouš zahájil schůzi uvítáním členů a hostů. Starosta seznámil přítomné s programem schůze. Začali jsme volbou mandátové komise, návrhové a volební komise. Následovala zpráva výboru o činnosti, přednesl Roman Učený. Jen tak letem světem – výroční schůze, hasičský ples, masopust, lyžařský výlet, dětský den, okrskové a okresní kolo, soutěže na Benecku, ve Víchové a Bukovině u Čisté, Sodomkovo Mýto, Mikulášská nadílka. To jen krátce ty nejzásadnější věci. Samozřejmě samotná hasičská činnost, údržba techniky proběhly i různé brigády. Kompletní zpráva je dostupná zde.

Následovala zpráva o hospodaření a revizní, přednesl Petr Tomáš.Vše v pořádku.

Přednesen plán činnosti na rok 2020.

Výroční schůze byla volební, následovalo představení návrhu kandidátu do výboru sboru a revizora. Do výboru bylo navrženo 17 členů.

Následovala diskuze, do které se zapojili hlavně hosté, kteří nám pochválili naší činnost a dobrovolnost tolika členů a popřáli vše dobré v novém roce. Zaznělo pozvání na oslavy výročí SDH Horní Štěpanice a SDH Benecko. Poděkování Našemu Jonymu (Jan Honců), jako nejaktivnějšímu členovi. N apamátku dostal zarámované některé momentky z hasičských akci. Na závěr si vzal slovo Petr Tomášu své důvody proč momentálně nemůže kandidovat na starostu sboru.

Mandátová komise následně potvrdila usnášeníschopnost výroční schůze.

Proběhla samotné hlasování o kandidátech. Zvoleno jednomyslně.

Přednesen návrh usnesení a jeho schválení.

Starosta ukončil oficiální část schůze a zároveň všem přítomným popřál do nového roku, tak dobrou chuť. Začal se totiž servírovat řízek s bramborem a okurkou. Během večeře se promítala projekce naší činnosti v loňském roce – hlavně fotografie provázená komentářem Petra Tomáše.

Večer pokračoval volnou zábavou, při které se prohlíželi staré fotografie a nahlédlo do kronik sboru. Neoficiální část schůze se protáhla. Ostatně, jak je to v našem sboru tradicí. J