historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Valteřicích byl založen 30.dubna r.1882 na schůzi občanů, kterou svolal Josef Řehořek, toho času starosta obecní školy. Ke spolku se v této době přihlásilo 72 členů. Na této schůzi byla zvolena prozatímní správní rada, do které byli zvoleni následující členové:
Josef Řehořek-předseda
František Mach-místopředseda
Josef Hanuš-jednatel
František Horák-pokladník
Jan Řehoř, David Janata a Josef Havlíček-četaři

historie_02 historie_01Tito zvolení členové sestavili stanovy a 18.května r.1882 při svolané valné hromadě je předložili ke schválení. Stanovy byly jednomyslně schváleny a předány k dalšímu schválení na hejtmanství v Jilemnici. Když pak podle rozhodnutí okresního hejtmanství v Jilemnici dne 24.října téhož roku byly schváleny, byla svolána do domu p.Josefa Hanuše na den 1.listopadu valná hromada, kde byla schválena správní rada.

Při schůzi správní rady konané 4.listopadu bylo dohodnuto, že se bude 12.listopadu r.1882 konat slavnost za účelem složení slibu věrnosti a večer taneční zábava v hostinci u pana Václava Soukupa.

Na tuto slávu byli pozváni bratři hasiči z Horní Branné. Celý týden před touto slávou byly špatné povětrnostní podmínky, ale i přesto členové spolku připravili u obecné školy uvítací bránu. Slavnost se konala ve školní budově. Při této příležitosti přednesl předseda sboru p.Josef Řehořek slavnostní řeč, jejíž součástí bylo poděkování za účast přítomnému sboru hasičskému z Horní Branné a vyslovení přání, aby se i nadále oba sbory k sobě navzájem přátelsky chovaly. V tomtéž duchu promluvil i pan Šír, velitel sboru z Horní Branné.

Slib se skládal  12.listopadu r.1882 za přítomnosti zástupců obce a slavného sboru hasičského z Horní Branné a zněl:

„Slibujeme a zavazujeme se svým čestným slovem a rukou dáním, že vše, co nám od našeho velitelství nařízeno bude, hned bez vší odmluvy neb cos podobného přísně a spravedlivě vykonáme, jakož i že vždy naše stanovy ctíti a dle nich se říditi budeme.“

Po skončení slibu se oba spolky odebraly za doprovodu hudby z Horní Branné a při střelbě z moždířů (kterou řídil p.Josef Kučera) do kostela v Horní Branné, zde pan farář Pavel František Kozák vykonal bohoslužbu. Po bohoslužbě vyprovodil branský spolek s opětným  účinkováním hudby valteřické hasiče na hranice obce. Tentýž večer se na taneční zábavě sešlo mnoho hostů, jak domácích, tak přespolních. Čistý výtěžek z této akce pro společnou pokladnu byl 30 zlatých.

Tolik v krátkosti k založení našeho hasičského sboru.

Jako každý spolek, tak i nově založený sbor hasičů ve Valteřicích se potýkal  s potížemi a po různých nesvárech zůstalo u spolku pouze 40 členů činných. Jak se postupně získávaly od členů dary a finanční prostředky, byly nakupovány oděvy a technika. Plátno na soukenné blůzy bylo zakoupeno od pánů Klugových, blůzy ušil pan Kadavý Josef za 50 krejcarů za kus. Přilby byly zakoupeny od firmy Švaab v Praze, neboť byly pevné a laciné. Pásy pro hasiče zhotovil Josef Hanuš – jednatel spolku a mistr sedlářský.

Jak pestrá a náročná činnost spolku hasičského byla si uvedeme na pár příkladech:

Již v r.1882 se sbor zúčastnil likvidace 7 požárů:
– 6.května u Františka Hakla v H.B – 28.května u Kristiána Nikla ve Valteřicích
– 1.července u Hynka Matějáska ve Valteřicích  č.p.66
– 28.července u Josefa Zuzánka ve Valteřicích  č.p.67
– 19.srpna u Josefa Šíra v H.B. č.p.59
– 27.srpna u Jana Řehoře v H.B.
– 8.září u Karla Macha ve Valteřicích č.p.65

Sbor dobrovolných hasičů z Valteřic se krom požárů účastnil i různých kulturních akcí, jako bylo např.:
-svěcení obecné školy ve Valteřicích 11.listopadu r.1883
-v únoru r.1884 se sbor zúčastnil pohřbu pana hraběte Františka Arnošta z Harrachů. K tomuto průvodu obdržel každý voskovou svíci. Náš spolek byl poté odměněn od pana Jana z Harrachů za účast na tomto pohřbu hektolitrem piva.
-první zmínka v kronice o konání hasičského plesu je z r.1890 a tento ples se konal v hostinci u pana Horáka ve Valteřicích
-14.- 16.srpna r.1891 se zúčastnilo 6 členů sboru dobrovolných hasičů ve Valteřicích všehasičského sjezdu v Praze
-23.srpna r.1981 se spolek zúčastnil odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského ve Vysokém nad Jizerou, v počtu 15-ti členů

Tolik k počátkům našeho sboru.

V roce 1914 rušivě do činnosti zasáhla mobilizace I. světové války. V té době bylo z celkového počtu 52 členů 29 členů mobilizováno. Přesto činnost hasičského sboru pokračovala. V roce 1932 se ve dnech 23.- 24.července konala slavnost 50ti letého založení hasičského sboru zároveň se sjezdem rodáků. Za dobu 50ti let se vystřídalo 11 starostů, nejdéle byl ve funkci p.Josef Nykl – 15 let. V době konání oslav byl starostou p. Jaroslav Máslo a jednatelem byl p. Jan Rychtr.

V roce 1938 bylo rozhodnuto o pořízení praporu. Byly konány finanční sbírky, které v té době organizovaly paní a dívky.

historie_03 historie_04

Poslední valná hromada před druhou světovou válkou byla 29.ledna r.1939 a posledním bodem jednání na této valné hromadě bylo dohodnuto společné pořádání masopustní merendy s TJ Sokol.

Ke znovuobnovení činnosti po II. světové válce dochází v červenci r.1945. Po dobu války měli členové uschovány stejnokroje a z počtu 29 ks se jich zachovalo 25 ks. První valná hromada se konala 8. července r.1945 v hostinci u pana Vališky. Po dobu války podléhaly hasičské spolky německému velení, ve Valteřicích velel p. Valda.

V následujících letech stáli v čele sboru starostové Jaroslav Máslo, dlouhodobě Václav Pacák, František Hendrych, Zdeněk Paulů a v součastné době je to Václav Vondrouš.
V r.2002 se konala slavnost na počest 120. výročí od založení hasičského sboru. Ke dnešnímu dni má spolek 53 členů, z toho 45 mužů a 8 žen.

V posledních letech se ke spolku přidalo hodně mladých členů, kteří se aktivně účastní okrskových soutěží. Pravidelně se provádí údržba techniky, členové sboru se účastní prvavidelných školení a zdokonalování svých znalostí v oblasti požární ochrany. V rámci výcviku požárního družstva se již pravidelně provádí čištění místního koupaliště. Sbor je též činný i v oblasti kulturního dění obce a každoročně pořádá tradiční hasičský ples a ve spolupráci s TJ Sokol Valteřice  masopustní merendu. Ukázkami techniky se zúčastňuje různých akcí nejen v obci, ale i v okolí. Pro tyto události byly zakoupeny nové vycházkové obleky.

V rámci činnosti sboru se též pravidelně provádí údržba požární zbrojnice. K větším opravám se řadí nová elektroinstalace a rozvod vody, byly opraveny vnější omítky včetně nátěru a roce 2009 je v plánu celková přestavba hasičské zbrojnice. Podrobnější informace naleznete v sekci zbrojnice.