Výroční schůze – 2020

Po dlouhé době jsme mohli svolat výroční schůzi, které byla odložena vzhledem k epidemické situaci. Výroční schůze se uskutečnila v pátek 3. 9 .2021 od 18 hodin. Zúčastnilo se 33 členů sboru. Hosté z okolních hasičských sborů bohužel nedorazili (úplně není jasné, zda nebyl problém v pozvánkách posílaných mailem). Za vedení obce pan starosta Luboš Zimmermann. Tímto se omlouvám Valteřickým Sokolům, zapomněl jsem doručit pozvánku.

V úvodu bratr Václav Vondrouš zahájil schůzi uvítáním členů a hostů. Seznámil přítomné s programem schůze. Jako první bod schůze byla volba mandátové a návrhové komise. Následovala zpráva výboru o činnosti, přednesl Roman Učený. Kompletní zpráva je dostupná zde.

Následovala zpráva o hospodaření a revizní zpráva, přednesl Petr Tomáš. Vše v pořádku.

Z časových důvodů jsme vyhověli panu starostovi a předali mu slovo. Informoval nás o aktuálních věcech v obci, poděkoval za spolupráci. Krátce seznámil se stavem příprav přístavby hasičárny.

Přednesen plán činnosti na rok 2021.

Následovala diskuze.

Mandátová komise následně potvrdila usnášeníschopnost výroční schůze.

Přednesen návrh usnesení a následně provedeno jeho schválení.

Starosta ukončil oficiální část schůze a zároveň všem přítomným popřál pevné zdraví. Během večeře se promítala projekce naší činnosti v loňském roce – hlavně fotografie provázená komentářem Petra Tomáše.

Večer pokračoval volnou zábavou, při které se prohlíželi staré fotografie a nahlédlo do kronik sboru.

.